Fip
Eerste Emissie Album Blad/Kaart Ontwerp Programma
Versie 1.0 (30-November-2005)
geen kopierecht © 2005 P.P. Hek

home : www.eperforationgauge.com
mail : psquareh@eperforationgauge.com
laatste wijziging : 30-november-2005Fip
First Issue Album Page/Card Design Program
Version 1.0 (30-November-2005)
no copyright © 2005 P.P. Hek

home : www.eperforationgauge.com
mail : psquareh@eperforationgauge.com
last update : 30-november-2005

een waardevolle bron van informatie en een 'must see' web site
voor verzamelaars van eerste emissies is de web site van de
First Issues Collectors Club

a valuable source of information and a 'must see' web site
for collectors of first issues is the web site of the
First Issues Collectors Club


Inhoud Contents

Introductie
Systeemvereisten
Gebruik
Download
Nieuws
Veelgestelde Vragen
Afgeronde Album Bladen/Kaarten

Introduction
System Requirements
Usage
Download
News
Frequently Asked Question
Finished Album Pages/Cards


Introductie Introduction

Het Fip programma is een eenvoudig en handig hulpmiddel voor het ontwerpen en afdrukken van album bladen/kaarten voor de eerste emissie van de wereld. Zie hieronder voor een afbeelding van het hoofdscherm. The Fip program is a simple and useful tool for designing and printing album pages/cards for the first issues of the world. See below for a screenshot of the main screen.

Aan de linkerzijde wordt de informatie over de uitgever en zegel ingevoerd en aan de rechterzijde verschijnt het voorbeeld van het album blad/kaart op ware grootte. Slechts één kader is beschikbaar op een blad/kaart dus wanneer een eerste emissie uit meerdere zegels bestaat kan toch maar één zegel worden opgenomen. De afmetingen en marges van het blad/kaart zijn instelbaar en kunnen naar eigen inzicht worden gewijzigd. De opmaak van de teksten kan een beetje worden gemanipuleerd door het gebruik van (HTML) kodes. Het is ook mogelijk om een afbeelding van de zegel op te nemen op het blad/kaart. On the left side the information about the issuer and stamp is specified and on the right side the preview appears of the album page/card on actual size. Only one frame is available on a page/card so when a first emission exists of multiple stamps then only one stamp can be included. The measurements and margins of the page/card are adjustable and can be changed to own requirements. The formatting of the texts can be manipulated a little by using (HTML) codes. It is also possible to include a picture of the stamp on the page/card.
De informatie per uitgever en zegel wordt opgeslagen in aparte tekstbestanden op schijf. Zo is het heel eenvoudig om informatie uit te wisselen tussen verzamelaars. De bladen/kaarten die ikzelf heb afgerond worden hier gepubliceerd. Deze kunnen worden gedownload en daarna gebruikt om af te drukken (of te wijzigen voor eigen gebruik). Na installatie zijn er een aantal voorbeelden beschikbaar. The information about issuer and stamp is separately stored in text files on disk. That way it is easy to exchange information between collectors. The pages/cards that I have finished myself are published here and can be downloaded used for printing (or can be changed for own use). After installation a few examples are available.

Systeemvereisten System Requirements

Fip is ontwikkeld en getest op het Windows® 98 besturingssysteem. Dit betekent dat het dan ook op de overige Windows 32-bits besturingssystemen moet funktioneren (95, 2000, NT). Het minimale RAM geheugen is onbekend. De benodigde vrije ruimte op de harde schijf is ongeveer 2 MB. Fip is developed and tested on the Windows® 98 operating system. This means that it also should work on other Windows 32-bits operating systems (95, 2000, NT). The minimum memory requirement is not known. The necessary disk space is approximately 2 MB.

Gebruik Usage

Voorbeelden Examples
Na installatie zijn een aantal voorbeelden beschikbaar. Om een voorbeeld te bekijken selekteer uit het Page menu het Open Page submenu en daarna één van de voorbeelden. After installation a few examples are available. To view an example select from the Page menu the Open Page submenu and then one of the examples.
Nieuw Ontwerp New Design
Selekteer uit het Page menu het New Page kommando om te beginnen met een nieuw ontwerp. Geef hierna de naam van de uitgever op en klik op de OK knop (of klik op de Cancel knop om een nieuw ontwerp af te breken). Het ontwerp is dan direkt bewaard en de overige informatie kan worden ingevoerd. Na elke wijziging in de informatie wordt onmiddelijk het voorbeeld ververst. Select from the Page menu the New Page command to start a new design. After this, type the name of the issuer and click on the OK button (or click on the Cancel button to cancel a new design). The design is then saved and the other information can be specified. After every change in the information the preview is immediately refreshed.
Ontwerpen worden opgeslagen in een tekstbestand op de harde schijf. De extensie van het tekstbestand is '.Txt' en de naam van het tekstbestand ziet er wellicht wat vreemd uit. Dit komt doordat leestekens worden vervangen door een bepaalde kode. Dit is nodig zodat deze bestanden dan kunnen worden gepubliceerd op web site (waar sommige tekens niet zijn toegestaan in een bestandsnaam). Designs are stored in a text file on the hard disk. The extension of the text file is '.Txt' and the name of the text file looks maybe a little weird. This is because of the replacement of some characters by a certain code. This is required because then these files can be published on a web site (where some characters are not allowed in the file name).
Ontwerp Bewaren Save Design
Selekteer uit het Page menu het Save Page kommando om het huidige ontwerp te bewaren. Select from the Page menu the Save Page command to save the current design.
Ontwerp Hernoemen Rename Design
Selekteer uit het Page menu het Save Page As kommando om het huidige ontwerp te hernoemen. Geef hierna de nieuwe naam van de uitgever op en klik op de OK knop (of klik op de Cancel knop om het hernoemen af te breken). Een waarschuwing volgt (en het hernoemen afgebroken) indien er reeds een ontwerp bestaat met deze naam. Select from the Page menu the Save Page As command to rename the current design. After this, type the new name of the issuer and click on the OK button (or click on the Cancel button to cancel renaming a design). A warning follows (and the rename canceled) when already another design exists with the same name.
Tekst Formatteren Text Formatting
Er kunnen een aantal kodes gebruikt worden om teksten te formatteren en deze zijn gelijk aan de volgende HTML kodes: A few codes can be used to format texts and these are equal to the following HTML codes:
<b>Start vetgedrukte tekst
</b>Eindigt vetgedrukte tekst
<i>Start schuingebruikte tekst
</i>Eindigt schuingebruikte tekst
<u>Start onderstreepte tekst
</u>Eindigt onderstreepte tekst
<br>Forceert een nieuwe regel
<b>Starts bold text
</b>Ends bold text
<i>Starts italic text
</i>Ends italic text
<u>Starts underlined text
</u>Ends underlined text
<br>Forces a new line
Standaard is tekst vetgedrukt, niet schuingedrukt en niet onderstreept. Het gebruikte letter type voor de teksten kan worden gekozen bij de pagina instellingen. By default, text is bold, not italic and not underlined. The used font for the texts can be selected at the page settings.
Pagina Instellingen Page Settings
Selekteer uit het Page menu het Page Setup kommando voor de pagina instellingen en het volgende scherm verschijnt: Select from the Page menu the Page Setup command for the page settings and the following form appears:

Opmerking: Alle afmetingen zijn in millimeters (1 inch = 2,54 millimeter en 1 millimeter = 0,3937 inch). Note: All measurements are in millimeters (1 inch = 2.54 millimeter and 1 millimeter = 0.3937 inch).
Title Dit is de tekst die wordt gebruikt als titel bovenaan het album blad/kaart.
Fonts Hier kan een (beperkte) keuze worden gemaakt uit de mogelijke lettertypen en -grootten. Voor de naam van de uitgever wordt het grote (Large) type en grootte gebruikt, voor alle overige teksten wordt het kleine (Small) type en grootte gebruikt.
Paper Size Dit zijn de afmetingen van het ablum blad/kaart. De breedte (Width) is minimaal 50, maximaal 150 en de standaarwaarde is 105. De hoogte (Height) is minimaal 100, maximaal 200 en de standaardwaarde is 148. De standaardwaarde van de papiergrootte is dus het A6 formaat.
Paper Margins Dit zijn de marges aan de bovenzijde (Top), onderzijde (Bottom), linkerzijde (Left) en rechterzijde (Right) van het papier. De marge aan de boven-, linker- en rechterzijde is minimaal 3, maximaal 15 en de standaardwaarde is 5. De marge aan de onderzijde is minimaal 15, maximaal 25 en de standaardwaarde is 20.
Border Margins Dit zijn de marges aan de bovenzijde (Top), onderzijde (Bottom), linkerzijde (Left) en rechterzijde (Right) van het kader. De marge is minimaal 1, maximaal 10 en de standaardwaarde is voor de onder- en bovenzijde 5 en voor de linker- en rechterzijde 2.
Frame Size Dit zijn de standaardafmetingen van het zegelkader. Deze waarden worden gebuikt indien bij het ontwerp de afmeting van het zegelkader niet wordt ingevuld.
Title This is the text that is used as title on top of the album page/card.
Fonts Here the used font is selected from a (limited) number of possibilities. The Large font is used for the name of the issuer, the Small font is used for all other texts.
Paper Size This is the paper size of the album page/card. The Width is minimum 50, maximum 150 and the default value is 105. The Height is minimum 100, maximum 200 and the default value is 148. So the default paper size is the A6 format.
Paper Margins These are the margins at the top, bottom, left and right of the paper. The margin at the top, left and right is minimum 3, maximum 15 and the default values is 5. The margin at the bottom is minimum 15, maximum 25 and the default value is 20.
Border Margins These are the margins at the top, bottom, left and right of the frame. The margin is minumum 1, maximum 10 and the default value is for the top and bottom 5 and for the left and right 2.
Frame Size These are the default values for the stamp frame. These values are used when at the design, the frame size of the stamp is not specified.
Ontwerp Afdrukken Print Design
Selekteer uit het Page menu het Print Page kommando om het huidige ontwerp af te drukken. Selekteer de juiste printer en klik op de OK knop (of klik op de Cancel knop om het afdrukken af te breken). Een waarschuwing volgt (en het afdrukken afgebroken) indien een van de papier marges te klein is. Select from the Page menu the Print Page command to print the current design. After this, select the correct printer and click on the OK button (or click on the Cancel button to cancel printing a design). A warning follows (and the print canceled) when one of the margins is too small.
Het is natuurlijk wel belangrijk om een printer te definieren met het juiste papierformaat. De meeste printers zullen wel het A6 formaat kennen, anders moet het papierformaat handmatig worden vastgelegd. Raadpleeg de printer dokumentatie hoe een printer wordt gedefinieerd. It is of course important to define a printer with the correct paper size. Many printers will have the A6 format available, otherwise the paper size must be defined manually. Check your printer documentation on how to set up a printer on your system.
Help Help
Selekteer uit het Help menu het Contents kommando of gebruik de F1 toets om deze pagina te tonen in de standaard Internet verkenner (b.v. Internet Explorer). Select from the Help menu the Contents command or use the F1 key to show this page in the default Internet browser (e.g. Internet Explorer).

Download Download

Versies & Ondersteuning Versions & Support
Dit is versie van 1.0 van Fip voor Windows. Er zijn geen plannen om het programma te migreren naar een ander computer platform. Door chronisch tijdgebrek is er, jammer genoeg, alleen beperkte ondersteuning mogelijk op installatie, gebruik, problemen, etc. Houd er rekening mee dat het enige dagen kan duren voordat ik e-mails kan beantwoorden. This is version 1.0 of Fip for Windows. There are no intentions to migrate the tool to other platforms. Unfortunately, due to an enormous lack of time, there is only limited support possible on installation, usage, problems, etc. Please be aware that it can take some days before I can respond to e-mails.
De eerste maal moet altijd de volledige versie geinstalleerd worden, anders kan de laatste versie geinstalleerd worden. The first time, the full version should be installed, otherwise the latest version can be installed.
Volledige Versie Full Version
Volg de volgende vier stappen om de volledige versie te installeren: Follow the next four steps to install the full version:
Stap 1. Download het fip.zip bestand.
Om de volledige versie te downloaden klik hier met de linkermuistoets, selecteer de optie Save this program to disk en selecteer elke gewenste map (b.v. C:\Tmp or C:\Temp) in de Save As dialoog dat volgt om het fip.zip bestand (ca. 1,5 MB) te bewaren.
Step 1. Download the fip.zip file.
To download the full version click here with the left mouse button, select the option Save this program to disk and select any folder (e.g. C:\Tmp or C:\Temp) in the Save As dialogue that follows to store the fip.zip file (approx. 1.5 MB).
Stap 2. Pak het fip.zip bestand uit.
Start het uitpakken van het fip.zip bestand door dubbel te klikken op de naam in bijvoorbeeld de Windows Verkenner; dit resulteert in het uitpakken van, naast andere bestanden, het setup.exe programma in dezelfde map.
Step 2. Unzip the fip.zip file.
Start the unzipping of the fip.zip file by double clicking on its name in for example the Windows Explorer; this results in unzipping, besides other files, the setup.exe program in the same folder.
Stap 3. Start het setup programma.
Start het zojuist uitgepakte setup.exe programma door dubbel te klikken op de naam in bijvoorbeeld de Windows Verkenner en volg de instructies op het scherm.
Step 3. Start the setup program.
Start the unzipped setup.exe program by double clicking on its name in for example the Windows Explorer and follow the instructions on the screen.
Stap 4. Verwijder bestanden.
Verwijder het fip.zip bestand en de uitgepakte bestanden setup.exe en de overige bestanden in bijvoorbeeld de Windows Verkenner. De naam van het bestand om Fip te starten is Fip.Exe.
Step 4. Remove files.
Remove the fip.zip file, the setup.exe file and the other files in for example the Windows Explorer. The name of the executable file to start Fip is Fip.Exe.
Laatste Versie Last Version
Volg de volgende twee stappen om de laatste versie te installeren: Follow the next two steps to install the latest version:
Stap 1. Sluit het Fip programma.
Indien het Fip programma in gebruik is, moet het programma eerst worden afgesloten.
Step 1. Close the Fip application.
When Fip is currently in use, it should first be ended.
Stap 2. Download het Fip.exe bestand.
Om de laatste versie te downloaden klik hier met de linkermuistoets, selecteer de optie Save this program to disk en selecteer de map waar het programma geinstalleerd is (b.v. C:\Program Files\Fip) in de Save As dialoog dat volgt om het Fip.exe bestand (ca. 250 kB) te bewaren.
Step 2. Download het Fip.exe bestand.
To download the latest version click here with the left mouse button, select the option Save this program to disk and select the folder where the application was installed (e.g. C:\Program Files\Fip) in the Save As dialogue that follows to store the Fip.exe file (approx. 250 kB).

Nieuws News

30-Nov-2005 Versie 1.0 is beschikbaar.
30-Nov-2005 Version 1.0 is available.

Veelgestelde Vragen Frequently Asked Question

Geen faq's. No faq's.