Welkom op de ePerforationGauge Website

home : www.eperforationgauge.com
mail : psquareh@eperforationgauge.com
laatste wijziging : 11 december 2011Welcome to the ePerforationGauge Website

home : www.eperforationgauge.com
mail : psquareh@eperforationgauge.com
last update : 11 december 2011
Deze site is ontstaan door ePerforationGauge, een handig hulpmiddel (in de vorm van een computerprogramma) om de tanding te bepalen van een zegel die is afgebeeld op een grafische afbeelding. Omdat tijdens de ontwikkeling van ePerforationGauge ook andere filatelie-gerelateerde 'digitale' hulpmiddelen werden afgerond is deze site een verzameling geworden van deze handige hulpmiddelen, allemaal computerprogramma's voor het Microsoft Windows platform. This site originated from ePerforationGauge, a very useful tool to determine the perforation of a stamp which is displayed on a graphical image. During the development of ePerforationGauge also other philately related 'digital' tools were completed, so therefore this site is now a collection of these useful tools, all computer programs for the Microsoft Windows platform.

Inhoud Contents

VisualStamp
ePerforationGauge
Kleinrondstempel Catalogus
Nummerstempel Catalogus
Fip
Auteur, Charity-Ware & Links

VisualStamp
ePerforationGauge
Smallround Cancel Catalogue
Numeral Cancel Catalogue
Fip
Author, Charity-Ware & Links


VisualStamp
Een Elektronische Postzegel Catalogus
Versie 1.2 (1-April-2006)
meer informatie | download
VisualStamp
An Electronic Stamp Catalogue
Version 1.2 (1-April-2006)
more information | download

VisualStamp is een elektronische postzegelcatalogus (computerprogramma voor het Windows platform) en heeft dezelfde 'look and feel' als een catalogus op papier. De inhoud (de gegevens) en vormgeving van deze elektronische versie is vergelijkbaar met de Speciale Catalogus Nederland en Overzeese Rijksdelen op papier uitgegeven door de NVPH in Nederland. Voor een zinvol gebruik is het echter wel noodzakelijk dat de CatView (editie 2000) catalogus op CD beschikbaar is. VisualStamp maakt namelijk gebruik van de gegevens (en afbeeldingen) die beschikbaar zijn op deze CD. Voor de demo versie is de CatView catalogus niet benodigd. Het gebruik van deze CatView catalogus impliceert dus ook dat de prijsnoteringen in Nederlandse Guldens zijn en dus niet in Euro's en dat slechts de catalogusgegevens bekend zijn tot het jaar 2000. Vanaf versie 1.1 is het mogelijk om ook catalogusgegevens handmatig in te voeren, zodat VisualStamp ook zinvol gebruikt kan worden zonder de CatView catalogus. Vanaf versie 1.2 is het mogelijk om albumbladen af te drukken voor bijvoorbeeld speciaalverzamelingen. De bediening van de catalogus en het administreren van de stempelverzameling is zéér eenvoudig en alles is ondergebracht in één scherm. De volgende afbeelding illustreert de vormgeving van de catalogus: VisualStamp is an electronic stamp catalogue (software package for the Windows platform) and has the same 'look and feel' as a catalogue on paper. The contents (the data) and layout of this electronic version is comparable to the Speciale Catalogus Nederland en Overzeese Rijksdelen on paper issued by the NVPH in The Netherlands. For a meaningfull usage however, it is required that the CatView (edition 2000) catalogue on CD is available. VisualStamp uses the information (and images) that is available on this CD. The demo version does not require the CatView catalogue. The usage of this CatView catalogue also implies that the quotations are in Dutch Guilders, so not in Euro's and that catalogue information only goes to the year 2000. From version 1.1 it is possible to also manually enter catalogue information, so that VisualStamp can also be used meaningfull without the CatView catalogue. From version 1.2 it is possible to print album pages for, for example, specialized collections. Using the catalogue and maintaining the stamp collection is very simple. The following picture illustrates the layout of the catalogue:

Twee voorbeelden van albumbladen (A4 formaat) voor de tandingvariëteiten van de 3e emissie volgen hieronder:

Two examples of album pages (A4 format) for the perfs of the 3rd emission follow below:


Type I

Type II


Type I

Type II

Klik hier voor meer informatie over VisualStamp of klik hier om VisualStamp te downloaden. Click here for more information about VisualStamp or click here to download VisualStamp.

ePerforationGauge
Een Elektronische Postzegel Tandingmeter
Versie 1.0 (22-Januari-2004)
meer informatie | download
ePerforationGauge
An Electronic Stamp Perforation Gauge
Version 1.0 (22-January-2004)
more information | download

ePerforationGauge is een zeer handig hulpmiddel om de tanding te bepalen van een zegel die is afgebeeld op een grafische afbeelding met een zwart(achtig)e achtergrond. Schuif de tandingmeter over de zegel om de juiste tanding te vinden of gebruik de mogelijkheid om het programma automatisch de tanding van één zijde of de tandingen van twee zijden te laten bepalen. Het bijzondere van ePerforationGauge is dat (kleine) tandinggebreken gecorrigeerd zullen worden (b.v. een missend tandje). De belangrijkste voorwaarde voor het juist bepalen van de tanding is dat exact bekend is op welke resolutie in DPI (en schaal in %) de zegel is afgebeeld. Is de resolutie en/of de schaal niet bekend maar is de zegel een bekende tandingvariëteit, dan kan het programma alsnog zeer waarschijnlijk bepalen welke tandingvariëteit het is. ePerforationGauge kent alle tandingvariëteiten van de frankeerzegels van Nederland; daarnaast kunnen handmatig variëteiten worden ingevoerd. De automatische analyse gebeurt in (minder dan) een aantal seconden (afhankelijk van de grootte van de oorspronkelijke afbeelding en de snelheid van de computer) waarna de benaderde tanding afgerond tot de dichtstbijzijnde ¼ (0.25) wordt getoond. ePerforationGauge is a very useful tool to determine the perforation of a stamp that is displayed on a graphical image on a black(ish) background. Move the perforation gauge over the stamp to find the exact perforation or use the possibility of the program to automatically measure the perforation of one side or the perforations of two sides. Remarkable of ePerforationGauge is that (small) perforation problems will be corrected (e.g. a missing tooth). The most important condition for measuring the exact perforation is that the resolution in DPI (and scale in %) should be known of the stamp that is displayed on the graphical image. When the resolution and/or scale is not known but the stamp is a known variety, then the program can very probably still determine which variety it is. ePerforationGauge has all the varieties of the normal postage stamps of The Netherlands included; other varieties can be added manually. The automatic analysis takes place in (less than) a few seconds (depending on the size of the image and the speed of the computer) after which the approximated perforation to the nearest ¼ (0.25) is shown.

Klik hier voor meer informatie over ePerforationGauge of klik hier om ePerforationGauge te downloaden. Click here for more information about ePerforationGauge or click here to download ePerforationGauge.

Kleinrondstempel Catalogus
Een Elektronische Catalogus voor de Kleinrondstempels van Nederland
Versie 4.0 (4-Januari-2006)
kort overzicht | uitgebreide handleiding | download demo versie
Smallround Cancel Catalogue
An Electronic Catalogue for the Smallround Cancels of The Netherlands
Version 4.0 (4-January-2006)
short overview | comprehensive manual | download demo version

De Kleinrondstempel Catalogus is een elektronische catalogus (computerprogramma) voor alle kleinrondstempels van Nederland en heeft dezelfde 'look and feel' als de catalogus op papier. De inhoud (de gegevens) en vormgeving van deze elektronische versie is gebaseerd op de papieren versie van de Speciale Catalogus Nederland en Overzeese Rijksdelen, Editie 2003 uitgegeven door de NVPH in Nederland. The Smallround Cancel Catalogue is an electronic catalogue (computer program) for the smallround cancels of The Netherlands en has the same 'look and feel' as the catalogue on paper. The contents (the data) and the layout of this electronic version is based on the paper version of the Special Catalogue of The Netherlands and Overseas Areas, Edition 2003 issued by the NVPH in The Netherlands.

Een bijzondere funktie in het programma is het afdrukken van albumbladen voor de stempelverzameling. De papierformaten die worden ondersteund zijn het DAVO formaat (275x310) en A4 formaat (210x297). Een voorbeeld van zo een (deel van een) albumblad is: A remarkable function of the program is the printing of album pages for the cancel collection. The paper formats that are supported are the DAVO format (275x310) and A4 format (210x297). An example of such an (part of an) album page is:

Klik hier voor een kort overzicht, klik hier voor een uitgebreide handleiding of klik hier om de demo versie te downloaden. Click here for a short overview, click here for a comprehensive manual or click here to download the demo version.

Nummerstempel Catalogus
Een Elektronische Catalogus voor de Nummerstempels van Nederland
Versie 4.0 (4-Januari-2006)
kort overzicht | uitgebreide handleiding | download demo versie
Numeral Cancel Catalogue
An Electronic Catalogue for the Numeral Cancels of The Netherlands
Version 4.0 (4-January-2006)
short overview | comprehensive manual | download demo version

De Nummerstempel Catalogus is een elektronische catalogus (computerprogramma) voor alle nummerstempels van Nederland en heeft dezelfde 'look and feel' als de catalogus op papier. De inhoud (de gegevens) en vormgeving van deze elektronische versie is gebaseerd op de papieren versie van de Speciale Catalogus Nederland en Overzeese Rijksdelen, Editie 1993 uitgegeven door de NVPH in Nederland. The Numeral Cancel Catalogue is an electronic catalogue (computer program) for the numeral cancels of The Netherlands en has the same 'look and feel' as the catalogue on paper. The contents (the data) and the layout of this electronic version is based on the paper version of the Special Catalogue of The Netherlands and Overseas Areas, Edition 1993 issued by the NVPH in The Netherlands.

Een bijzondere funktie in het programma is het afdrukken van albumbladen voor de stempelverzameling. De papierformaten die worden ondersteund zijn het DAVO formaat (275x310) en A4 formaat (210x297). Een voorbeeld van zo een (deel van een) albumblad is: A remarkable function of the program is the printing of album pages for the cancel collection. The paper formats that are supported are the DAVO format (275x310) and A4 format (210x297). An example of such an (part of an) album page is:

Klik hier voor een kort overzicht, klik hier voor een uitgebreide handleiding of klik hier om de demo versie te downloaden. Click here for a short overview, click here for a comprehensive manual or click here to download the demo version.

Fip
Eerste Emissie Album Blad/Kaart Ontwerp Programma
Versie 1.0 (30-November-2005)
meer informatie | download
Fip
First Issue Album Page/Card Design Program
Versie 1.0 (30-November-2005)
more information | download

Het Fip programma is een eenvoudig en handig hulpmiddel voor het ontwerpen en afdrukken van album bladen/kaarten voor de eerste emissie van de wereld. Zie hieronder voor een afbeelding van het hoofdscherm. The Fip program is a simple and useful tool for designing and printing album pages/cards for the first issues of the world. See below for a screenshot of the main screen.

Aan de linkerzijde wordt de informatie over de uitgever en zegel ingevoerd en aan de rechterzijde verschijnt het voorbeeld van het album blad/kaart op ware grootte. Slechts één kader is beschikbaar op een blad/kaart dus wanneer een eerste emissie uit meerdere zegels bestaat kan toch maar één zegel worden opgenomen. De afmetingen en marges van het blad/kaart zijn instelbaar en kunnen naar eigen inzicht worden gewijzigd. De opmaak van de teksten kan een beetje worden gemanipuleerd door het gebruik van (HTML) kodes. Het is ook mogelijk om een afbeelding van de zegel op te nemen op het blad/kaart. On the left side the information about the issuer and stamp is specified and on the right side the preview appears of the album page/card on actual size. Only one frame is available on a page/card so when a first emission exists of multiple stamps then only one stamp can be included. The measurements and margins of the page/card are adjustable and can be changed to own requirements. The formatting of the texts can be manipulated a little by using (HTML) codes. It is also possible to include a picture of the stamp on the page/card.
Klik hier voor meer informatie over Fip of klik hier om Fip te downloaden. Click here for more information about Fip or click here to download Fip.

Auteur, Charity-Ware & Links Author, Charity-Ware & Links

Mijn naam is Peter Paul Hek en zolang ik mij kan herinneren heb ik postzegels verzameld. Ik ben geboren in Haarlem en woon nu in Castricum. Ik ben 46 jaar oud, werk bij KBC Clearing en daar werk ik als systeem ontwikkelaar. My name is Peter Paul Hek and as long as I can remember I collect stamps. I was born in Haarlem and now live in Castricum. I am 46 years old, employed at KBC Clearing and there I work as a system developer.
Mijn verzamelgebied was voornamelijk Nederland & Overzeese Gebiedsdelen, echter deze ben ik aan het afbouwen en ik richt mij nu eigenlijk helemaal op France Réunion. Daarnaast ben ik eigenlijk altijd bezig geweest met 'digitale' filatelie, waarvan natuurlijk ePerforationGauge, de Kleinrondstempel Catalogus en de Nummerstempel Catalogus voorbeelden zijn, maar ook het ontwerpen van albumbladen voor speciaalverzamelingen (tanding-, type- en kleurvariëteiten, plaat- en drukfouten, etc.) van: My collection interest was primarily The Netherlands & Overseas Areas, although I now completely focus on France Réunion. Besides the stamp collecting I have always been busy with the 'digital' philately. Examples of this are ePerforationGauge, Smallround Cancel Catalogue and the Numeral Cancel Catalogues, but also designing album pages for specialized collections (perforation-, type- and color varieties, plate- and printing errors) of:
 • Nederland
 • Nederlands-Indië + Japanse Bezetting
 • Curaçao
 • Suriname
 • Nederlands Nieuw-Guinea
 • Nieuw-Guinea (UNTEA)
 • Indonesië + Interim Periode + Weense Drukken + Republik Maluku Selatan
 • België
 • Frankrijk
 • Groot Britannië
 • Cuba
 • Netherlands
 • Netherlands-Indies + Japanese Occupation
 • Curaçao
 • Surinam
 • Netherlands New-Guinea
 • New-Guinea (UNTEA)
 • Indonesia + Interim Period + Vienna Printings + Republik Maluku Selatan
 • Belgium
 • France
 • Great Britain
 • Cuba
 • Voor het ontwerpen van deze albumbladen heb ik een computerprogramma ontwikkeld waarmee ik heel snel bladen kan ontwerpen. Tevens is het programma onafhankelijk van het papierformaat en dus kan ik deze albumbladen afdrukken op bijvoorbeeld: For designing these album pages I developed a computer program so I can design album pages very fast. The program is also independent from the paper format and therefore I am able to print the album pages on for example:
 • DAVO
 • IMPORTA
 • SCOTT
 • SCHAUBEK
 • A4 / US Briefpapier
 • DAVO
 • IMPORTA
 • SCOTT
 • SCHAUBEK
 • A4 / US Letter
 • Daarnaast ben ik nog met talloze filatelie-gerelateerde projekten bezig die ooit nog eens afgerond zullen worden, zoals een Grootrondstempel Catalogus en een Halfrondstempel Catalogus. Next to this I am busy with numerous other philately-related projects that will be finished some time, like a Largeround Cancel Catalogue and a Halfround Cancel Catalogue.
  Tevens het 'kraken' van postzegelcatalogi op CD-ROM vind ik een uitdaging. Op de lijst van gekraakte catalogi op CD-ROM staan: Also 'cracking' stamp catalogues on CD-ROM are a true challenge for me. On the list of cracked catalogues on CD-ROM are:
 • CatView (niet meer beschikbaar) van Gold & Greenwell (zeer eenvoudig te kraken)
 • Collect-A-ROM van Software Generation (redelijk moeilijk te kraken)
 • Philotax van Philotax GmbH (eenvoudig te kraken)
 • CatView (not any more available) from Gold & Greenwell (very easy to crack)
 • Collect-A-ROM from Software Generation (rather difficult to crack)
 • Philotax from Philotax GmbH (easy to crack)
 • Erg handige hulpmiddelen die ik heb gebruikt bij het kraken van de catalogi op CD-ROM zijn:

 • IDA 4.2.0.638 van Datarescue voor het disassembleren van het catalogus programma
 • Filemon NT/9x v4.34 van Sysinternals voor het inspecteren van bestandsaktiviteit op schijf
 • Visual C++ 6.0 van Microsoft voor het debuggen van het catalogus programma
 • WinHex 10.4 SR-3 van WinHex voor het inspecteren van het computergeheugen
 • Very useful tools that I used to crack the catalogues on CD-ROM are:

 • IDA 4.2.0.638 from Datarescue for disassembling the catalogue program
 • Filemon NT/9x v4.34 from Sysinternals for inspection of file activity on the hard disk
 • Visual C++ 6.0 from Microsoft for debugging the catalogue program
 • WinHex 10.4 SR-3 from WinHex for inspection of the internal memory of the computer
 • Ik heb ooit eens het idee gehad om deze computerprogramma's te gaan 'vermarkten'. Echter, hier heb ik eigenlijk niet zoveel interesse in. Enige tijd geleden las ik op het Internet over het concept charity-ware (ook wel donation-ware genoemd). Hierna heb ik besloten om van deze computerprogramma's charity-ware te maken. Dit betekent dat er donatie wordt gevraagd voor het registreren en dat alle opbrengsten worden geschonken aan een goed doel, waarvoor ik het Nederlands Kanker Instituut heb gekozen. Het richtbedrag heb ik gesteld op EUR 10,00 per programma, echter elke donatie is welkom, minder of meer. Distributie van de programma's vindt alleen plaats via het Internet (deze site dus). Voorlopig is het voor mij nog niet mogelijk om een programma via een andere wijze (bijvoorbeeld CD-ROM) te distribueren! Dit geldt alleen voor de Nummerstempel Catalogus en de Kleinrondstempel Catalogus; ePerforationGauge en Fip zijn volledig vrij en hoeven dus ook niet geregistreerd te worden. Once I had the idea to sell these programs on a more 'professional' basis. However, I do not have so much interest in this. Some time ago I read on the Internet about the concept of charity-ware (also known as donation-ware). After this I decided to make these computer programs charity-ware. This means that a donation is asked for the registration and that all donations are given to charity, for which I the Dutch Cancer Institute have chosen. I have set the target donation to EUR 10,00 per program, although any donation is welcome, less or more. Distribution of the programs only takes place via the Internet (this site). For the time being I am not able to distribute a program otherwise (e.g. CD-ROM)! This only applies for the Numeral Cancel Catalogue and the Smallround Cancel Catalogue; ePerforationGauge and Fip are completely free and do not need to be registered.
  Uiteraard bestaan er vele interessante links maar deze neem ik later nog wel eens op... Of course many interesting sites exists, but these I will include later...

  Peter Paul Hek
  Schoutenbosch 97
  1901 PB Castricum
  Nederland
  psquareh@eperforationgauge.com
  Peter Paul Hek
  Schoutenbosch 97
  1901 PB Castricum
  The Netherlands
  psquareh@eperforationgauge.com